Projectmanagement

Onder directie van Projektenburo

 • Een Kwestie van Zorg Een Kwestie van Zorg
  VOORLICHTINGSTOER met mobiel voorlichtingscentrum langs daklozenvoorzieningen in 12 steden over de invoering van de zorgverzekering en de consequenties daarvan voor daklozen zelf. In opdracht van Ministerie van Zorg en Welzijn in samenwerking met de landelijke Vereniging van Thuislozen 2005/2006 TAAK: Organisatie en coördinatie van de toer, noodzakelijke vergunningen, contacten met de te bezoeken voorzieningen, draaiboeken, regelen van aanwezigheid lokale wethouders en ambtenaren, lokale zorgverzekeraars en deelname van belastingadviseurs. Lokale en landelijke persberichten.
 • GelreHometoer GelreHometoer
  VOORLICHTINGSCAMPAGNE rond dakloosheid in de 6 centra-gemeenten van Gelderland, met een interactief programma tussen daklozen uit de regio, lokale politici en burgers; met o.a. publicatie van portretten van daklozen, publieke debatten op het stadhuis , theatervoortelling, poëzie en tentoonstelling. Incl. een aangpast programma voor (zwerf)jongeren. In opdracht van de Provincie Gelderland 2004 TAAK: projectplan, publicatie (interviews en drukwerk), activeren lokale netwerken , communicatie, coördinatie, logistiek, vergunningen, uitvoering en begeleiding projectmedewerkers tijdens de tour.
 • In Holland Staat ons Huis In Holland Staat ons Huis
  COMMUNITY ART als middel buurtbewoners samen met niet-gewenste mede buurtbewoners aan de slag te krijgen. In 5 steden ontwikkeld rond de (her)opening van een daklozen opvangvoorziening (als tegenhanger van Not In My BackYard). In samenwerking met Stichting ACCU 2008/2009 TAAK: projectplan en coördinatie van het project, lokale netwerken opbouwen, werving van de deelnemers, organiseren locaties en repetities, vergunningen, tenten of andere noodzakelijke voorzieningen, catering, bewaking en programmering. Persbericht en communicatie. Budgetbeheer.
 • Attention on Tour Attention on Tour
  WERKERVARINGSPROJECT voor jongeren met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Attention on Tour telde 2 mobiele accommodaties (omgebouwde bibliotheekbussen) voor landelijke manifestaties en voorlichtingscampagnes, waarbij een steeds wisselende groep jongeren-afhankelijk van de opdracht- de bus-crew vormde: als gastheer/vrouw, opbouw en ondersteuning, techniek, geven van voorlichting, en cateringassistentie. TAAK: contractonderhandeling, uitvoering tourschema, regelen vergunningen, logistiek, aankleding, op- en afbouw, communicatie ; werving en begeleiding bus-crew.
 • Attent!on Attent!on
  HIPHOP muziek-project voor jongeren van de straat uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Vanuit het zwerfbestaan naar een uitverkocht podium in de Melkweg, met perspresentatie van de dubbelCD in het Nederlands PopInstituut, en een tournee naar Zuid Amerika. 2007/2008 TAAK: projectplan en begrotingen. Coördinatie en aansturing medewerkers. Persplan en bewaking communicatie.
 • Sterreke Mensen Sterreke Mensen
  STRAATHEATERPRODUCTIE met een 30tal daklozen uit Amsterdam en Rotterdam , om het publiek te trakteren op een modern Kerstsprookje. 20 voorstellingen tussen Kerst en Oud en Nieuw op diverse pleinen in Rotterdam en Amsterdam. In samenwerking met stichting ACCU. 2008 TAAK: Projectplan en begrotingen. Coördinatie, aansturing projectmedewerkers, communicatie met opvangvoorzieningen, begeleiding deelnemers, organisatie tournee Amsterdam, vergunningen, draaiboeken, logistiek en techniek. Persbenadering (Amsterdam)
 • Voor & Door Voor & Door
  RAADPLEGING onder thuisloze jongeren in Amsterdam door thuisloze jongeren zelf, naar wensen en ideeën over zinvolle dagbesteding in het circuit. In opdracht van overkoepelende orgaan van de organisaties voor opvang in Amsterdam ' Bestek voor een keten' Met publicatie 'Van vragen wordt je wijzer', handleiding peermethodiek voor de instellingen.2006/2007 TAAK: projectplan, taakbeheer, coördinatie. Communicatie met, en informeren van het netwerk, trainingen en begeleiding van jongeren, organisatie van eindpresentatie. Rapportage. Budgetbeheer. Redactie publicatie.
 • Participatie Audit Jongeren Amsterdam Participatie Audit Jongeren Amsterdam
  KWALITEITSTOETSING door jongeren zelf van de instelling waar ze op dat ogenblik verblijven. Proef project in samenwerking met het VerweyJonker Instituut voor inhoudelijke procesbeschrijving en Stichting Volksbond Amsterdam 2008/2009 TAAK: coördinatie van het project, training van de jongeren, coaching projectuitvoerder, bewaking van de afzonderlijke taken van de samenwerkende partners, budgetbeheer.
 • U-2B Heard! U-2B Heard!
  OPZET PLATFORM BELANGENBEHARTIGING voor jongeren uit het opvangcircuit in Utrecht, in opdracht van de gemeente. 2009 TAAK: projectplan en begrotingen, coördinatie en aansturing, communicatie en veldverkenning. Begeleiding van de projectmedewerkers, en training van de jongeren. Zorgen voor overdracht naar locale mogelijkheden en inbedding in de gemeentelijke politiek. Budgetbeheer.
 • FairFit FairFit
  MODESHOW EN VOORLICHTING over eerlijke kleding, als voorbeeld van het 8e milleniumdoel. 8 jongeren hebben zelf een interactief doe-programma ontworpen waarmee ze langs verschillende tehuizen voor thuisloze jongeren gaan om hen mee te nemen in voors en tegens van eerlijke handel. In samenwerking met Move Your World. 2008 TAAK: Projectbeschrijving, fondsaanvragen, coördinatie. Werving van de jongeren, training, begeleiding, logistiek van de toer, organisatie van, en communicatie met de te bezoeken voorzieningen, budgetbeheer.
 • Romakinderen schoolproject Romakinderen schoolproject
  OP MAAT TOEGESNEDEN SCHOOLTRAJECT voor Roma-kinderen in Amsterdam Zuid Oost om absoluut schoolverzuim te doorbreken. In opdracht van stadsdeel Amsterdam ZuidOost. 2002/2005 TAAK: Coördinatie en communicatie. Werving bemiddelaar, contacten met doelgroep, aansturen bemiddelaar, coaching leerkracht. Mobiliseren en activeren van het netwerk van leerplicht, noodzakelijke zorg bemoeienis en opvoedingsondersteuning.
 • Straatpoezie Festival Straatpoezie Festival
  LITTERAIR STRAAT POËZIE FESTIVAL den Haag (Korzo, de Nieuwe Kerk, Volksbuurtmuseum). Landelijk evenement voor schrijf clubs en dichters onder daklozen. Met publicaties. Voor breed publiek, met bijdragen van professionals (Marjan Berk, Diana Ozon, Carrie, Adriaan Bontebal , Armand, en vele anderen) 1998, 1999, 2000 TAAK: projectplan, coördinatie. Organisatie locatie, logistiek, catering en techniek. Contracten, budgetbeheer, pers en communicatieplan
 • Straatvisie Straatvisie
  OPRICHTING PLATFORM BELANGENBEHARTIGING van jongeren van de straat voor jongeren van de straat in Amsterdam. In opdracht van DMO gemeente Amsterdam TAAK: aansturing en coaching projectleider en stagiaires (2011)
  • PAjA Participatie Audit jongeren Almere
 • PAjA Participatie Audit jongeren Almere PAjA Participatie Audit jongeren Almere
  KWALITEITONDERZOEK DOOR THUISLOZE JONGEREN van hun eigen voorzieningen in opdracht van gemeente Almere (dienst Jeugd en Welzijn) Taak Training van het keuringsteam, en coaching van projectuitvoering (2012)

Quickscan-Veldonderzoeken-Raadplegingen

Onderzoek naar eetvoorzieningen voor daklozen opdrachtgever gemeente Utrecht (2007).
Onderzoek naar de toepassing peermethode onder allochtone jongeren in Nederland (2000),
opdrachtgever Forum met Publicatie.
Onderzoek naar bestaande spuitomruil voorzieningen voor verslaafden in Nederland TrimbosInstituut(2003).
Raadpleging naar dagbesteding onder Marokkaanse jongeren vanaf 14 jaar de Baarsjes –Amsterdam (2008),
opdrachtgever Stichting Streetcornerwork.
Quickscan Uden: middelengebruik onder uitgaande jeugd (1999) opdrachtgever gemeente Uden.
Implementatie van de PAja! (participatie Audit ja!) - methode bij 5 voorzieningen van Sichting Volksbond in Amsterdam, waaronder 4 volwassenenlocaties als pilot, in combinatie met een train-de-trainerstraject voor de medewerkers zelf, met redactie van een handleiding. (2012-2013)

Enkele voorbeelden van opdrachtgevers met een specifieke boodschap

NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidies en project . Organisatie en uitvoering van tournee tijdens Nationale Onderwijsweek langs 8 basisscholen dwars door Nederland om kinderen actief te betrekken bij de 100 miljoen campagne; met een ontwerpwedstrijd en een slotmanifestatie in het NEMO museum te Amsterdam (2008).

OLAA Organisatie Latijns Amerika Activiteiten.Het belangrijkste doel van OLAA is de betrokkenheid met Latijns Amerika in Nederland te vergroten.

Organisatie en uitvoering van uitwisselingen: projecten met jongeren van de straat waarin gezamenlijk met lotgenoten uit Latijns Amerika gewerkt wordt in muziek of theaterproducties aan universele thema's als uitsluiting. eindverantwoordelijke voor uitwisselingen met Europese subsidie in 1989, 2002, 2006 waar meerdere landen bij betrokken waren (www.olaa.nl/streetfuture)

Start Foundation investeert in experimentele projecten en in ondernemingen die een bijzondere bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Coördinatie en uitvoering van toer langs 6 z.g.n. Vogelaarwijken om bewoners uit te dagen mee te doen aan de BaanBrekerPrijs. 2007

Stichting Accu Kunst midden in de buurt als vitaal middel om mensen van verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden zie projecten “Sterreke mensen” en “In Holland staat ons huis”


Publicaties (onder naam van Saskia ten Holt)

‘Peerpreventie en allochtone jongeren' begripsbepaling en omschrijving van de peermethode. 2000.
In opdracht van FORUM- ISBN 90-5714-085-3

'Jeugd met een boodschap'; handleiding peermethode voor preventieactiviteiten met allochtone jongeren,2003. In opdracht van FORUM- ISBN 90-5714-133-7

Handboek jongerenparticipatie “ Van vragen wordt je Wijzer” in opdracht van Stichting Volksbond Amsterdam.2008.
Uitgave Stichting Volksbond Amsterdam